تقويم آموزشي دوره تابستان 96-95

 

ماده 1: انتخاب واحد از 17/4/96 تا 21/4/96 انجام خواهد شد.

ماده 2: دوره تابستان از 24/4/96 شروع و تا 2/6/96 ادامه مي يابد.

ماده 3: امتحانات از 4/6/96 تا 13/6/96 برگزار مي‌گردد.

ماده 4: تعداد كل ساعت‌هاي تدريس دروس نظري و عملي در دوره تابستان با نيمسال‌هاي اول و دوم يكسان بوده و در طي شش هفته آموزشي اجرا مي شود(تعداد ساعت تدريس هفتگي دوره تابستان 3 برابر ساعت تدريس هفتگي نيمسال اول و دوم خواهد بود).

ماده 5: تعداد واحدهاي درسي قابل اخذ در دوره تابستان براي مقطع كارداني حداكثر 8 واحد درسي مي‌باشد.

تبصره1: براي دانشجويان دوره كارداني كه با حداكثر 10 واحد درسي فارغ التحصيل مي شوند، اخذ 10 واحد درسي در دوره تابستان بلامانع مي‌باشد.

تبصره2: اخذ دروس وصيت نامه امام(ره) و روخواني قرآن كريم علاوه بر حداكثر تعداد واحد قابل قبول ذكر شده بلامانع مي‌باشد.

تبصره3: شهريه دوره تابستان براي دانشجويان دوره كارداني تا حداكثر 6 واحد برابر نصف شهريه ثابت نيمسالي به علاوه شهريه متغير دروس انتخابي مي‌باشد. در صورتي كه بيش از 6 واحد انتخاب واحد داشته باشند، دو سوم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي مي‌باشد.

 

ساعت برگزاری کلاس‌های تابستان

 

30/9- 8

15/11- 45/9

13- 30/11

14- 13 نماز و ناهار

30/16- 14

 

 

امور آموزش