تقویم آموزشی دوره تابستان 97-96 آموزشکده سما

ازکلیه دانشجویان تقاضا می شود جهت انجام امور مربوط به انتخاب واحد در تاریخ مشخص شده مراجعه نمایند

 ماده 1 : انتخاب واحد از 97 / 4 / 16 تا 97 / 4 / 21 انجام خواهد شد.

ماده 2: دوره تابستان از 97 / 4 / 23 شروع و تا 97 / 6 / 1 ادامه مي يابد.

ماده 3: امتحانات از 97 / 6 / 3 تا 97 / 6 / 8 برگزار مي گردد.

ماده 4 : تعداد كل ساعت هاي تدريس دروس نظري و عملي در دوره تابستان با نيمسال هاي اول و دوم يكسان بوده و در طي شش هفته آموزشي اجرا مي شود)تعداد ساعت تدريس هفتگي دوره تابستان 3 برابر ساعت تدريس هفتگي نيمسال اول و دوم خواهد بود)

ماده 5: تعداد واحدهاي درسي قابل اخذ در دوره تابستان براي مقطع كارداني حداكثر 8 واحد درسي مي باشد

تبصره 1: براي دانشجويان دوره كارداني كه با حداكثر 10 واحد درسي فارغ التحصيل مي شوند، اخذ 10 واحد درسي در دوره تابستان بلامانع مي باشد

تبصره 2: اخذ دروس وصيت نامه امام (ره) و روخواني قرآن كريم علاوه بر حداكثر تعداد واحد قابل قبول ذكر شده بلامانع مي باشد

تبصره 3: شهريه دوره تابستان براي دانشجويان دوره كارداني تا حداكثر 6 واحد برابر نصف شهريه ثابت نيمسالي به علاوه شهريه متغير دروس انتخابي مي باشد. در صورتي كه بيش از 6 واحد انتخاب واحد داشته باشند، دو سوم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي مي باشد.

ساعت برگزاري كلاس های تابستان

8-9:30

11:15-9:45

11:30-13

14-13
نماز و ناهار

16:30-14