توصيه هاي خدمات آموزشي جهت جلوگيري از مشكلات احتمالي

 

طبق بند 2 4 آئين نامه اخذ واحد كارآموزي : اخذ واحد كارآموزي ترمهاي عادي دانشجويان مي توانند به غير از 2 واحد كارآموزي حداكثر 14 واحد اخذ نمايند و در صورتي كه ميانگين نمرات آنها در گروه فني و مهندسي بيش از 16 و در ساير گروهها بيش از 17 باشد به غير از كارآموزي مي توانند حداكثر 16 واحد اخذ نمايند و مهلت تحويل كارآموزي در نيمسال اول تا 30 بهمن ، نيمسال دوم تا 30 تيرماه و در تابستان تا شهريورماه خواهد بود در غير اينصورت طبق ماده 43 آئين نامه آموزشي برخورد خواهد شد در ترم آخر مورد مذكور مستثني مي باشد و طبق تبصره 2 ماده 19 عمل خواهد شد

1-رعايت پيشنياز دروس بعهده دانشجو بوده در صورت بررسي مشخص شود پيشنياز رعايت نكرده ايد آن دروس حذف و شهريه آن قابل استرداد نمي باشد .

2-عدم رعايت حداقل و حداكثر واحد بعهده دانشجو مي باشد و در صورت عدم رعايت گروه نسبت به حذف آن اقدام و شهريه آن قابل استرداد نمي باشد .

3-دانشجوي مشروط حق انتخاب واحد بيش از 14 واحد را ندارد ( آموزش معلمان 10 واحد ) در صورت عدم رعايت واحدهاي اضافي در هر مرحله اي باشد درس به دلخواه گروه حذف خواهد شد مشكلاتي را براي دانشجو به همراه دارد پس در صورت چنين شرايطي حتما بعد از انتخاب واحد به گروه جهت حذف مراجعه نمايند و در صورت گذشت سه شانزدهم از شروع كلاسها شهريه قابل استرداد نمي باشد .

4-اگر چنانچه درسي در پرينت انتخاب واحد شما ثبت شده كه قبلاً گذرانده ايد و يا اصلا در رشته مربوطه چنين درسي موجود نمي باشد بعد از انتخاب واحد بشرط آنكه سه شانزدهم از شروع كلاسها نگذشته باشد به گروه مراجعه و نسبت به حذف آن اقدام نمايند در غير اين صورت شهريه قابل استرداد نمي باشد .

5- دانشجويان گرامي دقت داشته باشند به اطلاعيه هاي صادره از سوي آموزش دقت كافي به عمل آورده و در هر هفته به تابلوي اعلانات گروه مربوطه مراجعه نمايند تا از اطلاعات و بخشنامه هاي جديد آموزش با خبر گردند .

6- در صورت بروز مشكل آموزشي به اين نحو عمل نماييد .

الف ) مراجعه به مدير گروه يا كارشناس گروه

ب ) مراجعه به دفتر دانشكده مربوطه و دريافت راهنمايي لازم جهت ادامه كار

7- چنانچه ترم آخر مي باشيد در همان ترم نسبت به مدارك فارغ التحصيلي خود اقدام نمائيد و نواقص پرونده خود را تا آخر همان ترم رفع نموده تا به مشكلات فارغ التحصيلي برخورد ننمائيد .

8- بعد از انتخاب واحد هر نيمسال حتماً پرينت موقت دريافت نموده تا از ثبت انتخاب خود اطمينان حاصل نموده و تا آخر همان نيمسال پرينت مذكور را همراه خود داشته باشيد .