معرفی واحد تربیت بدنی

   شرح وظایف 

   واحد تربیت بدنی بارعایت قوانین و مقررات زیر نظر مدیر امور دانشجویی آموزشکده انجام وظیفه می نماید که شامل موارد ذیل می باشد :

  •  فراهم کردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی _ ورزشی در آموزشکده . 
  •  برنامه ریزی در جهت گسترش و تعمیم فعالیتهای ورزشی و تربیت بدنی آموزشکده .
  •   تشکیل گروههای ورزشی دانشجویان در رشته های مختلف . 
  •  تشکیل شورای تربیت بدنی آموزشکده و فعال کردن آنها با توجه به دستورالعمل ها ، خط مشی هاواهداف پیش بینی شده . 
  •  برگزاری مسابقات ورزشی آموزشکده به مناسبتهای مختلف در طول سال تحصیلی . 
  •  فراهم کردن تسهیلات لازم در خصوص برنامه ریزی و اجرای تمرینات ورزشی دانشجویان در طول سال .
  • تشکیل تیم های مختلف ورزشی دانشجویی و شرکت دادن آنها در مسابقات ورزشی منطقه ای و کشوری .
  •  پیگیری استعداد یابی ورزشی در آموزشکده .
  •  پاسخگویی به ورزشکاران و مربیان .
  • همکاری با واحد آموزش دربرنامه ریزی کلاس های عملی و تئوری گروه تربیت بدنی