دفتر نشریه سما

     مدیر مسئول : دکتر علیرضا مهینی

    سردبیر : سارا عضدانلو مطلق

    هیأت تحریریه : حامد خان عبدل ،سحر طهماسیان

   پرهام اسلامی ، افسانه بالارستاقی، سمانه مفتاح

    ویراستار : محمد علی یوسفی

   گرافیست و صفحه آرا : سید مرتضی حسینی

فعاليت نشريه در حال حاضر متوقف شده است. 

ورود به دفتر نشریه سما