معرفی واحد کارگاهها و آزمایشگاه ها

واحد کارگاه و آزمایشگاه زیر نظر حوزه معاونت پژوهشی انجام وظیفه می نماید که اهم فعالیت های آن به شرح زیر است :

 1. تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها متناسب با محتوای کتب درسی
 2. تهیه برنامه های هفتگی و نیمسالانه آزمایشگاه و کارگاه با همکاری کارشناس برنامه ریزی آموزش
 3. نظارت و کنترل برگزاری کلاس های عملی درکارگاه ها و آزمایشگاه ها
 4. فراهم کردن مواد ، وسایل و امکانات برای انجام فعالیت های کارگاهی و آزمایشگاهی
 5. تهیه منابع مورد نیاز برای توسعه دانش و مهارت دانشجویان و اساتید

لیست آزمایشگاه ها :

 1. آزمایشگاه الکترونیک :

  این آزمایشگاه شامل تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری آزمایشگاه های زیر می باشد :

  • آزمایشگاه سیستم های مخابراتی
  • آزمایشگاه میکرو کنترلر و میکروپروسسور
  • آزمایشگاه تکنیک پالس
  • آزمایشگاه مجتمع خطی
  • آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
  • آزمایشگاه مدارهای دیجیتال
  • آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
  • آزمایشگاه ربات
  • آزمایشگاه الکترونیک

 2. آزمایشگاه فیزیک

این آزمایشگاه شامل تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری آزمایشگاه های زیر می باشد :

 • آزمایشگاه فیزیک حرارت
 • آزمایشگاه فیزیک مکانیک
 • آزمایشگاه فیزیک نور

لیست کارگاه ها :

 1. کارگاه چاپ دستی
 2. کارگاه گرافیک
 3. کارگاه صفحه آرایی
 4. کارگاه چاپ سیلک