تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 آموزشکده سما

ازکلیه دانشجویان تقاضا می شود جهت انجام امور مربوط به انتخاب واحد در تاریخ مشخص شده مراجعه نمایند

سال ورود

انتخاب واحد

94 و ماقبل

7 بهمن

95 و ماقبل

8 و 9 بهمن

96

10 بهمن الی 12 بهمن

انتخاب واحد: شنبه 96/11/07 لغايت 96/11/12

شروع کلاسها: شنبه 96/11/14

حذف و اضافه : 28 بهمن تا 3 اسفند 96

پایان کلاسها: 24 خرداد 97

امتحانات پایان ترم: 27 خرداد تا 7 تير 97

ساعت برگزاري كلاس ها در نيمسال دوم 97-96

7:45-9:30

9:30-11:15

11:15-13:00

14-13
نماز و ناهار

14:00-15:45

15:45-17:30

17:30-19:15