تقویم آموزشی ترم بهمن 98-97 آموزشکده سما

ازکلیه دانشجویان تقاضا می شود جهت انجام امور مربوط به انتخاب واحد در تاریخ مشخص شده مراجعه نمایند

  انتخاب واحد: از 6 بهمن تا 11 بهمن

  شروع کلاس ها:  13 بهمن

  حذف و اضافه: 27 بهمن تا 2 اسفند

  پایان کلاس ها: 23 خرداد

  امتحانات پایان ترم: 25 خرداد تا 11 تیر

 

       ساعت برگزاري كلاس های ترم بهمن

10-8

12-10

13:30-12:30
نماز و ناهار

15:30-13:30

17:30-15:30

19:30-17:30