دانلود فرم هاي آموزشي و مالي و چارت دروس رشته ها 

فرم هاي آموزشي
 1. فرم گواهی اشتغال به تحصیل
 2. فرم درخواست کارآموزی
 3. فرم اعلام پروژه
 4. فرم درخواست مرخصی
 5. فرم انصراف از تحصیل
 6. فرم معرفی به استاد
 7. فرم درخواست معرفی نامه

فرم هاي مالي

 1. فرم تخفيف دو دانشجويي
 2. فرم تخفيف رياست
 3. فرم تخفيف ورزشي
 4. فرم تخفيف همكاران
 

چارت دروس گروه هاي آموزشي :

ورودي مهر 91 و ماقبل :

 

  كامپيوتر   الكترونيك حسابداري   معماري ساختمان
  گرافيك   نقاشي   مربي كودك   تربيت بدني    

 ورودي بهمن 91 :

كامپيوتر الكترونيك حسابداري معماري ساختمان
گرافيك نقاشي مربي كودك تربيت بدني    

  ورودي مهر 92 تا مهر 93 :

كامپيوتر الكترونيك حسابداري معماري ساختمان
گرافيك الكتروتكنيك-
برق صنعتي
مربي كودك تربيت بدني    تأسيسات
مكانيك خودرو                 
 

 

  ورودي بهمن 93 به بعد:

كامپيوتر الكترونيك حسابداري معماري ساختمان
گرافيك الكتروتكنيك-
برق صنعتي
مربي كودك تربيت بدني  تأسيسات
مكانيك خودرو امور اداري