فراخوان مقالات                                                                             بازگشت

   ماهنامه سما از مقالات و آثار ارزشمند و عقیدتی صاحبان اندیشه و قلم ، در موضوعات مرتبط با گرایش ماهنامه استقبال میکند . مقالات ارسالی شما نزد ما به یادگار می ماند . استفاده از مطالب موفق با ذکر منبع و نام نویسنده امکان پذیر است . ماهنامه در ویرایش و تخصیص مطالب پذیرفته شده آزاد است .