سوالات امتحاني پايان ترم تابستان سال تحصيلي 94-93

سؤالات امتحاني ترم تابستان

الكتروتكنيك

غفاري- فيزيك الكتريسيته و مغناطيس    
 

الكترونيك

 
افخمي- زبان فني اميرلطيفي- سيستم هاي تلويزيون

 

 

تأسيسات

 
صيدانلو - نقشه كشي تبريد2 فلسفي- تأسيسات تبريد 2

 

 

تربيت بدني

 
حصاري- حركت شناسي وبيومكانيك ربيع نژاد- سنجش واندازه گيري

 

 

حسابداري

 
حاجي عيدي-كاربردكامپيوتر در حسابداري3 سيدمختوم- حسابداري شركتهاي 2 عليزاده- كاربردكامپيوتر درحسابداري2
فتاحي - كارآفريني وپروژه منوچهري- حسابداري صنعتي 1 موسوي- كارآفريني وپروژه
 

دروس عمومي

 
افخمي - زبان عمومي مهدوي - آيين زندگي بادلي - فارسي عمومي
تسليمي-روخواني وروانخواني قرآن كريم حكيمي -آيين زندگي سرايلو- رياضي عمومي
غفاري - فيزيك عمومي فدوي- زبان پيش فدوي - زبان عمومي
فغان نوملي- رياضي پيش فغان نوملي-رياضي عمومي قره خاني- انديشه اسلامي
كارآفريني-موسوي موسوي- اصول سرپرستي ياوريان-دانش خانواده وجمعيت
ياوريان- وصاياي امام (ره)

 

 

 

ساختمان

 
حسيني- نقشه برداري عمومي قمصري- استاتيك قمصري- ايستايي
 

كامپيوتر

 
افخمي -زبان فني انجكاني مقدم- سخت افزار كامپيوتري2 انجكاني مقدم- مباحث ويژه
تجري-ذخيره وبازيابي اطلاعات سعادت طلب- مباني الكترونيك صادقيان- پايگاه داده ها
صادقيان- شيوه ارائه مطالب غفاري-فيزيك الكتريسيته گرزين- آمارواحتمالات
 

امور اداري

 
زيادلو- اصول سازماندهي عين اله زاده- اصول برنامه ريزي قرباني نژاد- جامعه شناسي
 

مربي كودك

 
فتاحي- كارآفريني وپروژه

 

 

 

معماري

 
صيدانلو- كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در معماري فتاحي - كارآفريني قمصري- ايستايي
 

مكانيك خودرو

 
قمصري -استاتيك عين اله زاده- مهارت هاي كسب وكار صيدانلو- نقشه كشي واصول CAD

 

بازگشت